2018 m. balandžio 3 d.

Vaikų choro Soul Children koncertas

2018 m. balandžio 14 d. 15 val. kviečiame Į Vaikų choro Soul Children koncertą Kauno jungtinėje metodistų bažnyčioje, A. Juozapavičiaus pr. 119, Kaunas.
Įėjimas nemokamas.

2018 m. kovo 31 d.

Velykinis sveikinimas


2018 m. sausio 24 d.

„Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“ (Iš 15, 6)


Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę Kaune įvyko sausio 22 d. Šių metų maldų už krikščionių vienybę savaitės tema – „Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“ (Iš 15, 6). Maldos tekstus parengė Karibų regiono krikščionys.

Skambant ortodoksų giesmei, ekumeninei maldai susirinko ortodoksų bažnyčios kun. Igoris Rinkevičius, liuteronų bažnyčios kun. Saulius Juozaitis, reformatų bažnyčios gen. superintendentas Tomas Šernas, kun. Jonas Žiauka, Jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas kun. Remigijus Matulaitis, Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastorius Gabrielius Lukošius, R. katalikų kun. Kęstutis Rugevičius ir nuolatinis diakonas Audrius Jesinskas.

Po Šventosios Dvasios pakvietimo, per kurią krikščionys yra vienijami, pristatyti ekumeninės savaitės simboliai – Biblija ir grandinės. Šiuolaikinis Karibų jūros regionas yra giliai paženklintas nužmoginančio kolonijinio išnaudojimo. Per 500 metų kolonializmą ir pavergimą tie, kurie atnešė Bibliją į šį regioną, naudojo Raštus, kad pateisintų savo elgesį su vergais. Vis dėlto vergų rankose Biblija tapo paguoda, įkvėpimu, užtikrinimu, kad Dievas yra jų pusėje, ir kad Dievas juos atvedė į laisvę. Grandinės - vergovės, nužmoginimo, rasizmo ir nuodėmės simbolis. Skaitant sutaikinimo maldas ir skambant Kyrie atliepui, metodistų, liuteronų ir reformatų atstovai metė grandines žemėn, taip simboliškai išreikšdami išlaisvinimą nuo neapykantos ir vergijos.

Skaitinį iš Išėjimo knygos 15, 1–21 skaitė reformatų atstovas, iš laiško Romiečiams 8, 12–27 – metodistų atstovė, iš Evangelijos pagal Morkų 5, 21–43 – R. katalikų atstovas.

Po Šventojo Rašto skaitymo dvasininkai sakė apmąstymus. Ortodoksų bažnyčios kunigas Igoris Rinkevičius, kalbėdamas apie moters išgydymą, pabrėžė, kad tikėjimas gydo ir visa paklūsta Dievui. Tiems, kurie pasiryžę gyventi pagal Evangeliją, Dievo valia išsipildys.

Jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas kunigas Remigijus Matulaitis ragino mąstyti ir gyventi aukštesniais dalykais. Žmogus gali jaustis laisvas, bet susidūrus su dvasiniais dalykais, dažnai pamatoma, kad yra priešingai. Kunigas meldėsi už krikščionių vienybę, už valstybę, meldė laisvės nuo neapykantos, nepasitikėjimo ir pykčio, dėkojo už valstybės laisvę, už tai, kad galime kartu melstis, nepaisant tradicijų skirtingumo.

Reformatų bažnyčios gen. superintendentas kunigas Tomas Šernas kalbėjo, jog reikia ne aukos, o gailestingumo. Jėzus mus surenka gailestingume. Bažnyčioje mes stengiamės būti gailestingi ir renkamės dėl Jėzaus.

Po Apaštalų tikėjimo išpažinimo, dėkojant už išlaisvinimą iš nuodėmės vergijos, Viešpačiui buvo išsakyti prašymai sutraukyti mus kaustančias grandines ir sujungti mus meilės ir bendrystės saitais. Maldų skaitovai rankomis susikabino su ekumeninės maldos dalyviais, taip sudaryta žmonių grandinė meldėsi žodžiais, kurių mus išmokė Jėzus - „Tėvų mūsų“.

Po palaiminimo ekumeninių pamaldų dalyviai buvo pakviesti agapei liuteronų bažnyčioje.

2017 m. rugsėjo 26 d.

Misijoje kartu

Rugsėjo 20-24 dienomis Lietuvoje lankėsi bažnyčios draugai iš JAV ir Vokietijos. Rugsėjo 21-osios vakarą bažnyčios bendruomenė vakarieniavo kartu su svečiais, o po vakarienės vyko istorinis pristatymas. S T Kimbrough Jr. papasakojo, kaip 1994 metais prasidėjo metodistų bažnyčios atgimimas Lietuvoje. Jis 1994-1995 metais atliko didžiulį darbą, archyvuose rinkdamas informaciją apie prieškario metodistų veiklą Lietuvoje, susitikdamas su kunigais, prieš karą tarnavusiais Lietuvoje, imdamas interviu iš metodistų, kurie prieškariu buvo bažnyčios dalimi. Daugelis dalykų, kuriuos išgirdome, buvo negirdėti ir nežinomi, todėl visi yra labai dėkingi gerbiamam S T Kimbrough Jr. už jo atsidavimą ir meilę bažnyčiai.


Rugsėjo 24 d. sekmadienio pamaldose dalyvavo seserys ir broliai iš seserinės bažnyčios JAV, ir svečias iš Amerikos, šiais metais gyvenantis Lietuvoje ir dirbantis LCC universitete, Greg Lawton. Pamaldų pradžioje buvo pašventintas kryžius, atvežtas iš Amerikos, svečias Billas pasidalino skaudžiais įvykiais, prieš keletą savaičių įvykusiais Šartotesvilio mieste, JAV. Kunigai Al ir Harris pamokslavo, Šventas Raštas buvo skaitomas lietuvių ir anglų kalbomis. Du kūrinius smuikui atliko smuikininkė Aldona, keletą giesmių giedojo jaunimas, jaunimo muzikinė grupė pristatė savo kūrinį.

2017 m. rugsėjo 19 d.

Dienos stovykla vaikams "Nojaus istorija"

Rugpjūčio 15 dieną bažnyčioje vyko dienos stovykla vaikams „Nojaus istorija“, kurią organizavo jaunimo grupė. Nuo pat ankstaus ryto į bažnyčią rinkosi nekantraujantys stovyklautojai, o organizatoriai linksmai ruošėsi. Laikrodžiui išmušus 9 val. ryto, stovykla buvo atidaryta, pristatyti vadovai ir stovyklos taisyklės. Susipažinus ir įsiminus vienas kito vardą, stovyklautojai pasiskirstė į grupeles ir pradėjo dienos kelionę su Nojumi. Stotelėse klausėsi pasakojimų apie Nojų ir tvaną, gamino laivelius ir angeliukus, piešė ant akmenėlių, susipažino su gyvūnais, kurie buvo Nojaus arkoje, ir juos spalvino, giedojo giesmes, mokėsi šokti, sportavo, valgė pietus ir nuotaikingai žaidė įvairius žaidimus.